Handelsbetingelser

Mind the Web
CVR. nr. 29062137

Niels Brocks Gade 8, 1.
8900 Randers C

 

1. Definitioner og generelle betingelser

Handelsbetingelserne finder anvendelse for enhver aftale indgået mellem Mind the Web og en kunde om design, udvikling, drift og hosting af webløsninger samt levering af konsulentydelser vedr. søgemaskineoptimering og online markedsføring.

Ved aftale forstås enhver opgave, der er blevet Mind the Web tildelt mundtligt, telefonisk eller pr. email.

Ved “kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Mind the Web opgaven.

1.1 Priser og betaling

Mind the Web fakturerer, hvis ikke andet er aftalt, mindre opgaver efter medgået tid med Mind the Webs til enhver tid gældende timetakst. Ved mindre opgaver forstås enhver opgave, hvor der ikke er aftalt en fast pris.

Mind the Web fakturerer månedsvis bagud, medmindre andet er aftalt.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.

Ved større opgaver udarbejdes fast tilbud eller prisestimat efter projektbeskrivelse, der beskriver de opgaver, det aftales at Mind the Web løser for kunden. Det er kundens ansvar at sikre, at projektbeskrivelsens delopgaver er fyldestgørende beskrevet.

Større opgaver faktureres normalt ved levering. Ved opgaver, der strækker sig over flere måneder forbeholder Mind the Web ret til at delfakturere for det udførte arbejdet én eller flere gange før levering.

Mind the Web er berettiget til fakturere det fulde aftalte beløb før levering, hvis forhold, som kunden er ansvarlig for, bevirker at Mind the Web ikke er i stand til at færdiggøre opgaver.

Såfremt kunden undervejs i projektet beslutter, at der skal løses opgaver, udover hvad der fremgår af projektbeskrivelsen, faktureres disse efter medgået tid med Mind the Webs til enhver tid gældende timetakst.

Det er kundens ansvar at sikre, at de materialer, det aftales at kunden stiller Mind the Web til rådighed, tilgår Mind the Web til aftalt tid og på en sådan måde, at det ikke unødigt forsinker eller besværliggør udførelsen af Mind the Web’ udførelse af arbejdet. Mind the Web er berettiget til at fakturere et tillæg til dækning af det timeforbrug en sådan forsinkelse eller besværliggørelse af projektet måtte medføre.

Såfremt kunden ønsker at afbryde en aftalt opgave inden denne er færdiggjort, faktureres Mind the Web’ tidsforbrug frem til afbrydelsen, dog minimum 50% af det aftalte beløb ved opgaver, hvor der er aftalt fast pris.

1.2 Rettigheder

Alle rettigheder til design, tekster og andet indhold leveret af Mind the Web tilfalder kunden.

1.3 Arbejdets udførelse

Arbejdet udføres under Mind the Webs projektledelse. Mind the Web forbeholder sig retten til at anvende underleverandører. Mind the Web er ansvarlig for evt. underleverandørers arbejde på samme måde, som hvis Mind the Web selv udførte arbejdet.

Såfremt Mind the Web løser opgaver for kunden i samarbejde med tredjepart, er Mind the Web ikke ansvarlig for tredjeparts arbejde.

Er der ikke aftalt en tidsplan, skal arbejdet udføres med den hast, som efter opgavens omfang og omstændighederne i øvrigt anses for rimelig.

1.4 Levering

En løsning anses for leveret, når den stilles kunden til rådighed for ibrugtagning.

Evt. fejl og mangler iht. projektbeskrivelsen udbedres inden for en periode på 30 dage efter levering uden ekstra beregning.

Det er kundens ansvar at dokumentere eventuelle fejl og mangler og sørge for, at gøre Mind the Web bekendt med disse senest 14 dage inden udløbet af perioden på 30 dage efter levering.

Enhver rettelse eller tilføjelse til løsningen efter udløbet af denne frist betragtes som en ny opgave.

1.5 Tavshedspligt

Mind the Web iagttager fuld tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger om kunden, som kommer Mind the Web til kendskab i forbindelse med løsninger af kundens opgaver.

1.6 Behandling af persondata på vegne af kunden

Såfremt kunden ved brugen af ydelser stillet til rådighed af Mind the Web behandler persondata, er kunden berettiget til at indgå en databehandleraftale med Mind the Web.

Kunden kan ved henvendelse til Mind the Web rekvirere en databehandleraftale. Det er kundens eget ansvar at indgå en databehandleraftale.

En databehandleraftale indgået med Mind the Web dækker alene ydelser, der leveres af Mind the Web eller af Mind the Webs underleverandører.

1.7 Ansvar

Mind the Web kan ikke stilles til ansvar for eventuelle tab eller skade forvoldt af Mind the Web produkter, tjenester eller andet, medmindre dette skyldes grov uagtsomhed fra Mind the Web’ side.

Et eventuelt erstatningskrav over for Mind the Web kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse. Mind the Web hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om ydelsen, herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse.

Mind the Web er ikke ansvarlig for skader eller mangler i et projekts gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Mind the Web er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Mind the Web forhindres i at opholde sine forpligtelser som følge af omstændigheder, der ligger udenfor Mind the Web’ kontrol, og som Mind the Web ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på tidspunktet for aftalens indgåelse.

 

 

 

2. Vilkår for drifts- og supportaftaler

 

2.1 Vilkårenes anvendelsesområde

Vilkårene finder anvendelse for enhver aftale mellem Mind the Web og kunden om drift og support af website(s) lavet i WordPress. Såfremt hosting indgår som en del af driftsaftalen, finder vilkårene ligeledes anvendelse herfor.

Fravigelse af vilkårene kan kun finde sted ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

For områder, der ikke er dækket af vilkårene, gælder Mind the Webs almindelige forretningsbetingelser.

2.2 Opdatering af WordPress og plugins

Mind the Web foretager løbende opdateringer af software installeret af Mind the Web på kundens webhotel, herunder WordPress og tilhørende plugins. Software opdateres hurtigst muligt efter opdateringerne fra den pågældende leverandør er stillet til rådighed.

Mind the Web påtager sig intet ansvar for software installeret af kunden selv eller trejdepart. Mind the Web forbeholder sig retten til at deaktivere software, der anses for at kunne skade kundens website(s) eller på anden på anden måde udgøre en sikkerhedsrisiko.

Hvis det er aftalt, at kunden selv administrerer WordPress-installationen, overtager kunden det fulde ansvar for alle indstillinger og installationer, som ikke er foretaget af Mind the Web.

2.3 Backup

Mind the Web foretager ugentligt backup af webhotellets indhold. De gemte filer opbevares i 10 versioner (svarende til 10 uger) og slettes herefter. Medmindre andet aftales, opbevares backup-filer i datacenter beliggende i EU stillet til rådighed af Amazon Web Services.

2.4 Support

Mind the Web yder support på løsninger leveret af Mind the Web pr. telefon eller email indenfor Mind the Webs normale åbningstider.

Supporten kan kun efter udtrykkelig skriftlig aftale, omfatte plugins eller andre delløsninger installeret af kunden selv eller tredjepart.

Afhængig af, hvilken drifts- og supportaftale, kunden vælger, medfølger der 1, 2, eller 3 timers supporttid pr. måned. Supporten omfatter vejledning i brugen af WordPress og tilhørende plugins installeret af Mind the Web. Supporttiden kan desuden anvendes til en række opgaver vedr. vedligeholdelse og opdatering af indhold på websitet; herunder blandt andet inddatering af tekster, billedbehandling og upload af billedfiler, installation og opsætning af plugins og lignende opgavetyper.

Supporttiden kan ikke anvendes til større design- eller programmeringsopgaver. Det er til enhver tid Mind the Web, der afgør, om en af given opgave kan løses indenfor rammerne af kundens supportaftale.

Supporttid, der ikke anvendes indenfor en given kalendermåned, kan ikke overføres til den næste måned.

Såfremt supportopgaverne i en given måned overstiger den aftalte supporttid, faktureres denne pr. påbegyndt 15 minutter til Mind the Webs til enhver tid gældende timetakst. Hvis Mind the Web vurderer, at tidsforbruget overstiger det aftalte, er Mind the Web forpligtet til give kunden besked herom hurtigst muligt.

Support vedr. hostingydelser ydes udelukkende på løsninger, der er hostet hos Mind the Web.

Fejl, driftsproblemer, nedbrud og lign. der er indtruffet pga. kundens eller tredjeparts ændring af indstillinger eller installation af software, er ikke dækket af denne aftale.

 

Opgaver, der ikke er omfattet af supporten udføres efter medgået tid til Mind the Webs til enhver tid gældende timetakst.

2.5 Adgangsniveauer i WordPress

Mind the Web har som standard adgang til kundens WordPress-installation på administratorniveau. Såfremt kunden ændrer Mind the Webs adgangsniveau, betragtes det som en opsigelse af driftsaftalen med øjeblikkeligt bortfald af enhver af Mind the Webs i denne aftale beskrevne forpligtelser.

Kunden har som standard adgang til sin WordPress-installation på redaktørniveau. Kunden kan til enhver tid forlange adgang på administratorniveau.

Adgang på administratorniveau bør håndteres med stor forsigtighed. Mind the Web kan ikke holdes ansvarlig for nedbrud, driftsforstyrrelser, tab af data mv. som følge af kundens eller tredjeparts ændringer og/eller tilføjelser i WordPress-installationen.

2.6 Hosting

Hvis der er tilkøbt hosting som del af en driftsaftale, stiller Mind the Web stiller hosting af website til rådighed for kunden gennem dansk samarbejdspartner.

Det er kundens ansvar at sikre, at alt indhold, der ligger på webhotellet overholder gældende dansk lov, herunder at kunden har brugsrettighederne til al tekst- og billedmateriale.

Hvis det er aftalt, at kunden har fuld adgang til webserverens filer via FTP, overtager kunden det fulde ansvar for manuelle ændringer i koden, der påvirker installationen, herunder også htaccess. Mind the Web kan ikke holdes ansvarlig for nedbrud, driftsforstyrrelser, tab af data mv. som ændringer og/eller tilføjelser, der er opstået som følge af kundens eller tredjeparts tilgang til løsningen via FTP.

Mind the Web stiller alene serverplads til rådighed for hosting af de af Mind the Web leverede løsninger. Serverpladsen må ikke anvendes til andre formål, fx som filserver eller datalager.

 

 

 

 

 

 

Driftsaftalers ikrafttræden og ophør

En driftsaftale træder i kraft på det tidspunkt, der skriftligt aftales mellem parterne.

Aftalen faktureres forud for 12 måneder ad gangen, første gang dog fra indgåelsesdatoen til udgangen af det indeværende kalenderår.

Aftalen fornys herefter automatisk med 12 måneder ad gangen, indtil den opsiges. Opsigelse skal ske med måneds varsel til udgangen af en abonnementsperiode.

Ved opsigelse er Mind the Web forpligtet til hurtigst muligt at udlevere de data, der udgør kundens løsning i form af en filoverførsel.

Ydelser leveret af trejdepart gennem Mind the Web, herunder sikkerhedscertifikater og softwarelicenser, udløber ved driftsaftalens ophør.

 

Lovvalg og værneting

Nærværende forretningsbetingelser og kundens driftsaftaler er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Mind the Web skal afgøres endeligt og bindende for parterne ved Randers Byret som første instans.